LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. TERMINI

Pārdevējs – pašnodarbināta persona Ance Dandena, reģistrācijas numurs 27128212505, juridiskā adrese: Ievu iela 4a, Iecēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālrunis +371 26659371, e-pasts: [email protected];

Pircējs – persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā;

Prece – jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Pircējam caur šo interneta vietni;

Normatīvie akti – Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Garantija – Pārdevēja apliecinājums, ka prece vai tās sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu;

Lietošanas noteikumi – Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cena — interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne  www.ziedudens.lv; 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

2.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

2.2. Izdarot pirkumu, Pircējs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

2.3. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

2.4. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.

3. APMAKSA

3.1.  Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

-           veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Swedbank bankas kontu;

-           veicot bezskaidras naudas apmaksu maksājumu platformā PayPal.

4. PIEGĀDE

4.1. Pasūtījuma nosūtīšana notiek divas līdz trīs darba dienas pēc pasūtījuma apmaksas.

4.2. Pasūtījumi tiek izsūtīti uz Omniva pakomātiem Latvijas teritorijā.

4.3.  Piegāde citās ES dalībvalstīs iespējama, iepriekš vienojoties ar Pārdevēju. Pārdevējs patur tiesības noteikt piegādes izmaksas ārpus Latvijas teritorijas atkarībā no pasūtījuma svara un saņēmēja valsts. 

4.4.  Bezmaksas piegāde visā Latvijā, veicot pasūtījumu no 30,00€.

4.5.  Ja Pircējs nav izņēmis savu pasūtījumu no Omniva pakomāta, pasūtījums tiek atgriezts Pārdevējam, un, sazinoties ar Pircēju, atkārtoti izsūtīts pēc norādītās adreses (tiek pierēķināta papildus piemaksa par piegādi). Ja pircējs nevēlas atkārtoti saņemt pasūtījumu, tad viņam tiek atgriezta pirkuma summa bez piegādes maksas, ja tāda ir bijusi piemērota pirkumam.

5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas.

5.2. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un nosūtīšanu Pārdevējam. Pircējs var izmantot e-pastu [email protected] vai citu interneta vietnē esošo kontaktformu, lai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda: vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, preces pasūtīšanas un saņemšanas datumus, atteikuma iemeslu un informāciju par preces atpakaļsūtīšu.

5.3. Atdodamā prece Pircējam jānogādā adresē: Ievu iela 4a, Iecēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3018 un tai ir jābūt pilnā komplektācijā. Drīkst izmantot pasta, kurjera vai pakomāta pakalpojumus, lai atgrieztu preci, par to informējot Pārdevēju un sedzot sūtīšanas izmaksas.

5.4. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja Pircējam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

5.5. Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādu līgumu.

5.6. Nauda par preci tiek atdota atpakaļ, pārskaitot to uz Pircēja norādīto bankas kontu.

6. PIRCĒJA ATBILDĪBA

6.1. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta; ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt. 

6.2. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Pārdevēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā samaksātos piegādes izdevumus.

6.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju Pircējam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā Pircējam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

7. GARANTIJA

7.1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces kvalitātes neatbilstību preces derīguma termiņa laikā. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu dienu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumus. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Pircējs pieņēmis attiecīgo preci.

7.2. Piesakot Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Pircējs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju un preces fotogrāfijas.

7.3. Pircēja prasījums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto e-pasta adresi. Ja prasījums tiek atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

8. PRIVĀTUMA POLITIKA

8.1. Apstrādājot klientu datus, tiek ievērots Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

8.2. Iepirkšanās procesā tiek prasīti tikai tie Pircēja dati, kas nepieciešami pasūtījuma un piegādes izpildei. Pircējs, veicot pirkumu, piekrīt, ka viņa dati tiek izmantoti pasūtījuma un piegādes pavaddokumentu noformēšanai atbilstoši LR likumdošanas prasībām un ka uz norādīto e-pastu un/vai tālruni tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai  un vienīgi ar pasūtījuma apstrādi.

8.3. Pasūtījuma noformēšanas laikā tiek nodrošināta Pircēja personas datu aizsardzība un drošība, to neizplatīšana trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

9. STRĪDU RISINĀŠANA

9.1.  No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

0

 .